طراحی نشانه

  نشانه چیست؟ واژه "نشان" و "نشانه" به هر چیز محسوسی گفته می‌شود که ما را از وجود، یا احتمال وجود، حضور، واقعیت یا حالت چیز دیگری مطلع می‌کند. بخش مهمی…

ادامه خواندن طراحی نشانه